Stypendia

Każdy student może korzystać z pomocy materialnej. Nie ma tutaj znaczenia, czy uczy się w trybie stacjonarnym, zaocznym czy wieczorowym, na uczelni państwowej czy prywatnej. Wszystkie studiujące osoby mogą ubiegać się m.in. o stypendia socjalne, a także o stypendium rektora czy ministra oraz o zapomogi. Stypendia socjalne przyznawane są tym studentom, którzy z jakiegoś powodu znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Aby otrzymać pieniądze z tego tytułu, należy złożyć odpowiedni wniosek. Również studenci którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z losowego powodu (kradzieży, śmierci czy utraty pracy) mogą uzyskać tak zwaną zapomogę.

 Oczywiście oprócz stypendiów socjalnych, osoby studiujące mogą także otrzymać świadczenia za osiągnięcia naukowe. Stypendium Rektora otrzymują te osoby, które uzyskały wysoką średnią ocen lub posiadają jakieś osiągnięcia – naukowe, sportowe czy artystyczne. Stypendium Ministra może zostać przyznane, jeśli student zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz uzyskał również wpis na kolejny rok przewidziany w planie studiów bądź też został przyjęty na studia drugiego stopnia i uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe.